Arhive categorie: Balneo-fiziokinetoterapie

Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare medicala

Documente necesare pentru obținerea autorizației de liberă practică 2019:

 

 

1. Fizioterapeuți care au efectuat studiile în România:

 •         cerere de înscriere (descarcă formular)
 •         cerere de avizare anuală (descarcă formular)
 •         diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •       certificat de cazier judiciar, în original;
 •       certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate, în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •          pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original
 •          polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul
 •          dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO și a cotizației anuale

 

 

 

 

 

 

 

 MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

1.      Personal de către solicitant

2.      Prin împuternicit cu procură notarială specială

3.      Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:

 •   diplomă de licență sau adeverința de absolvire a studiilor;
 •  dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

 

2. Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat:

 •          cerere de înscriere (descarcă formular)
 •          cerere de avizare anuală (descarcă formular)
 •          dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 •          certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 •          dovada absenței suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveninență, cu traducere legalizată și apostilată sau cazier judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 •         certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă:

–          viza medicului psihiatru și

–          viza medicului de familie sau a medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii

 •          act de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere, etc.), în copie certificată cu originalul
 •          dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 •         certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 •         autorizația de liberă practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul.
 •        dovada achitării taxei de înscriere în CFZRO și a cotizației anuale

 

 

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 1. Personal de către solicitant
 2. Prin împuternicit cu procură notarială specială
 3.  Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
 •   dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare;
 •   dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

 

 

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

 

Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial.

Taxa de înscriere și cotizația vor fi depuse numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

VEZI SEDIILE ȘI DATELE DE CONTACT ALE COLEGIILOR TERITORIALE

 

Taxa de înscriere: 100 lei

 

Cuantum cotizație:

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă la înscrierea în CFZRO.

 

 1. Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO vor plăti cotizația în funcție de luna înscrierii:

– ianuarie – 300 lei

– februarie – 275 lei

– martie – 250 lei

– aprilie – 225 lei

– mai – 200 lei

– iunie – 175 lei

– iulie – 150 lei

– august – 125 lei

– septembrie – 100 lei

– octombrie – 75 lei

– noiembrie – 50 lei

– decembrie – 25 lei

 

 1. Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

 

 1. Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

– orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;

– suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;

– suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

 

 1. Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.

La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

 În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/inscrierea-in-cfzro-obtinerea-autorizatiei-de-libera-practica/

Anunț Adunare Generală Teritorială 21 dec 2018

Stimați colegi, vă comunicăm ca pe data de 21 decembrie 2018 la orele 17, Consiliul Teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Neamț, convoacă ADUNAREA GENERALĂ TERITORIALĂ a Colegiului Fizioterapeuților Neamț.
Vă rugam să ne comunicați prezența prin e-mail: nt@cfizio.ro , până pe data de 16.12.2018. Acest lucru este absolut necesar pentru a estima dacă ședința va avea cvorumul necesar de două treimi, din numarul total de membri (100) pentru a fi validată. Neconfirmarea prezenței la sedința va fi considerată ca fiind hotărare de neprezentare din partea dumneavoastră. Dacă nu se vor primi numărul de confirmări necesare pentru ședința din 21 decembrie, conform statutului ședintă se va reconvoca peste 15 zile.
Locația și confirmarea cvorumului, va fi comunicată pe data de 19 decembrie pe pagina de facebook si web a Colegiului Teritorial al Fizioterapeuțior Neamt www.balneofiziokinetoterapie.ro.
Ordinea de zi:
1. Bugetul 2019
2. Raport de activitate 2018
3. Diverse

Vă mulțumim!
Consiliul Teritorial Neamț

Taxa de înscriere și cotizația dupa 1 iulie 2018 la Colegiul Național/Teritorial

Începând cu data de 01.07.2018, achitarea cotizației anuale se face astfel:
– 300 lei pentru cei ce exercită profesia de fizioterapeut;
– 150 lei pentru cei ce nu profesează.

Începând cu data de 13.02.2018 Colegiile teritoriale ale Colegiul Fizioterapeuților din România demarează procedura de înscriere în colegiu și de eliberare a ALP-ului pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare prevăzut la art. 11. din legea 229/2016.

Autorizația de liberă practică se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea

Pentru cetățenii români documentele necesare  înscrierii și eliberării ALP sunt:

a)    documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință în specializările 
prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege – original și copie;
b)    certificat de cazier judiciar – original;
c)    certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni – original, cu doua parafe:
- una de la medicul psihiatru ;
- una de la medicul de medicină internă sau medicul de familie sau medicul de medicina muncii.
d)    cerere de înscriere;
e)    carte de identitate – copie;
f)    certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – copie;
g)    declarație pe proprie răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul;h)    dovada achitării taxei 
de înscriere în colegiul teritorial și a cotizației anuale; 
i)    asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j)    pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării 
în grad profesional, dacă este cazul.

Pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autoritățile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 10 și 11 lit. b) din lege și pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România, sunt necesare următoarele documente:

a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscute sau echivalate conform legislației în vigoare;
b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată și apostilată unde este cazul;
c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni - original.
d) cerere de înscriere;
e) carte de identitate sau pașaport - copie;
f) certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul - copie;
g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România și a cotizației anuale;
h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;
i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
j) autorizația de liberă practică din țara de proveniență – traducere legalizată și apostilată dacă este cazul;

Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuților din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea și sunt preluate de membrii desemnați ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

Pentru detalii privind adresele colegiilor teritoriale, datele de contact și conturile IBAN ale acestora vă rugăm accesați http://colegiulfizioterapeutilor.ro/colegii-teritoriale/

Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii 229/2016 se preschimbă până la data de 12 august 2018 cu autorizațiile de liberă practică emise de Colegiul Fizioterapeuților din România .

Taxa de înscriere în Colegiul fizioterapeuților din România este 100 lei și se achită o singură dată.Cuantumul cotizației este diferit, după cum urmează:

– 300 lei  (anual) pentru cei care dețin ALP și își exercită profesia;
– 275lei/225 lei/150 lei/75 lei pentru cei care nu exercită profesia (indiferent dacă dețin sau nu ALP), în funcție de momentul înscrierii:
*275 Ron pentru persoanele care se înscriu până la data de 31 martie 2018 ;
* 225 Ron  pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018;
* 150 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018;
* 75 Ron pentru  fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie  și 31 decembrie 2018;
– 60 lei (anual) pentru care se află  la data intrării în vigoare a hotărârii în situația șomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav pănâ la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap.

Taxa de înscriere și cotizația se achită în contul colegiului teritorial la care fizioterapeutul se înscrie.

Facultati de Kinetoterapie si Balneofiziokinetoterapie 2018

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Secretariat
Calea Marasesti, nr. 157, Bacău, 600115
Telefon/Fax: +40-234-517715; +40-234-542411 int. 171
E-mail: fsmss@ub.ro

Facultatea de Educație Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Adresa: Str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România, Cod 700554
Telefon secretariat: +40 (232) 201026; decanat: +40 (232) 201027
Fax: +40 (232) 201126
Email: admefs@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro
Website: http://www.sportsisocietate.ro

Facultatea de Medicină Dentară , Universitatea „Apollonia”

Str. Muzicii nr.2, Iași, ROMANIA
Tel: +40-332-882.491
Fax: +40-332-882.491
Decan: decan.md@univapollonia.ro
Secretariat: secretariat.md@univapollonia.ro
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Secretariat
Secretar – sef: Petruța Flocea
Telefon: +40.232.213.573
Email: petruta.flocea@umfiasi.ro
Adresa: Facultatea de Bioinginerie Medicala
str. M.Kogalniceanu, nr. 9-13, Iasi, cod postal 700454, Romania
Universitea “Ştefan cel Mare” din Suceava Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
Corp E, parter, sala E011
Adresa: Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
telefon Tel: +40 230 216 147, interior: 595
fax Fax: +40 230 522 819
mail icon Email: dsdulausv.ro
facebook icon http://www.facebook.com/dsdu.usv

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819
Secretariat:
Irina Carmen GRĂDINARU – secretar șef facultate (responsabil programe de studiu EFS și KMS). int. 524
– irinag@usv.ro
Luciana Florentina NIMIGEAN – secretar DSDU (responsabil programe de studiu BFKT și ND) int. 595
– luciana@usv.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Adresa:Str. Garii nr.63-65 Oras: Galati 800003 Romania
Email: E-mail: gtalaghir@ugal.ro
Telefon: Secretariat: +40 236 413230
Numărul de fax: Fax: +40 236 413230
http://www.fefs.ugal.ro

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ovidius din Constanta
Constanța, Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
tel./fax 0241-640443
e-mail: fefs_cta@yahoo.com
Webpage: http://fefs.univ-ovidius.ro

Facultatea de Medicină Universităţii „Ovidius“ din Constanţa
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Adresă : Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp B Constanta 900470
Secretariat – program cu publicul: Luni – Vineri 12.00-14.00.
Email : secretariat_FMed@univ-ovidius.ro
Telefon : 0241-605002
Fax : 0241-672899

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE UNEFS

SECRETARIAT UNEFS
Secretar Şef U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203
e-mail: secretariat@unefs.ro
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Şef : Ec. AURELIA MANOLE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 262
Secretariat FACULTATEA DE KINETOTERAPIE
Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232
Fax: + 40/21 3120400
e-mail: decanatkt@unefs.ro
Adresa: Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, CP 060057
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Educație Fizică și Sport

Adresa: Șoseaua Berceni, Nr. 24, Sector 4, București, (Apărătorii Patriei)
Telefon: (004021) 317.19.00; 455.10.31
ushefs@spiruharet.ro
U.M.F. Carol Davila Bucuresti
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala
Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucuresti, Romania
Telefon:
+4021 3180719
+4021 3180721
+4021 3180722
rectorat@umfcd.ro
Universitatea Ecologică din Bucureşti » Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport » Kinetoterapie si motricitate speciala

Sediul facultatii:
Adresa: Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, Bucuresti
Telefoane: 021-316 79 31; 021-316 79 32
interior 245 – secretariat
Email: efs@ueb.ro

Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Universitatea din Craiova
Craiova, Str. Brestei, nr. 156..
Telefon: +40 251 422743
Fax: +40 251 422090
E-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM)
Tel: 0351 405 683
Fax: 0351 405 683
nursingumfcv.ro
Str. Petru Rareş nr. 2-4 Craiova 200349, Romania
Departamentul Asistenta Medicala si Kinetoterapie – Universitatea din Pitesti
Adresa:
Str. Targul din Vale, nr.1
110040 Pitesti, Arges, Romania

Rectorat:
Telefon: +40 348 453 102
Fax: +40 348 453 123
Orar: Luni-Vineri, 8-16
Audiente: Marți 18:00-20:00, Cam. R39
Relatii publice: Dr. Georgia OLTEANU, Tel: +40 348 453 234
Email: rectorat@upit.ro

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică:
Telefon: +40 348 453 260

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
Clădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.:
+4-0253-223197
E-mail:fsmc@utgjiu.ro
Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de Educație Fizică și Sport
Tel. : + 40 256 592.129
Fax: + 40 256 592.129
E-mail: sport@sport.uvt.ro
Secretar șef – IGNA GABRIELA,
gabriela.igna@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Administrator financiar – COJOCARU ANISIA, anisia.cojocaru@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Secretar – STULIANEC GYONGYIKE, gyongyike.stulianec@e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.129
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

Adresa noastră : Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon Centrală: 0256/204400, 0256/204250
Fax: 0256/490626
Informaţii Secretariate:
– Facultatea de Medicina Generala: 0256/220 484
Jr. Miriam Cătană
Telefon: 0256/204117
Fax: 0256/204117
E-mail: secretarsef@umft.ro
Telefon: 0256/220479; 0256/204250, interior 423,463
Fax: 0256/220479
Email: scr-stin@umft.ro
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Medicină

Adresa: Arad, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldis”
Telefon: 0257 259691
Fax: 0257 259852
E-mail Secretariat: medicina@uvvg.ro
Decan: Conf. univ. dr. Carmen Neamțu
E-mail: decan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni, Joi: 13.00 – 15.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Conf. univ. dr. Casiana Stănescu
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 15.00 – 17.00
Locatia: Decanat
Prodecan: Lect.univ.dr. Stana Iulian
E-mail: prodecan_mg@uvvg.ro
Program audienta: Luni – Joi: 10.00 – 12.00
Locatia: Decanat
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Mirela Dan
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Adresa:Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086
Telefon: 0257 282324
Fax: 0257 250599
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918″ DIN ALBA IULIA

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Kinetoterapie şi motricitate specială
Alba Iulia, Strada Unirii nr. 15-17,
Cod Postal:510009
Tel:+40-0258-813994, Fax:+40-0258-802802
E-mail: sec-drept@uab.ro
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
Facultatea de BalneofizioKinetoterapie şi Recuperare Medicală

Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Adresa: Strada Bodoni Sándor 3-5
Telefon 1: +40-365-401.127
Telefon 2: +40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Coordonator de program:
Conf. dr. Nicolae Neagu
Tel: 0265 215551, int 232 sau 282
Email: neagu.nicolae@umftgm.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Babeș-Bolyai
http://sport.ubbcluj.ro

Str. Pandurilor 7, Cluj-Napoca,România

Tel/Fax: 0040-264-420709

Tel: 0040-264-405367

Tel. Caserie: 0040-264-405300, interior 5438

E-mail:sport@ubbcluj.ro

E-mail:sport_adm@sport.ubbcluj.ro

UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Adresa: Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca
Te : +40-374-834-114
Fax: +40-264-597-257
Email:decanat_mg@umfcluj.ro
Universitatea Avram Iancu | Kinetoterapie si Motricitate Speciala

RECTORAT
RECTOR Conf. univ. dr. Lucia Maria COSTIUG
SECRETAR-SEF: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.rectorat@gmail.com
TEL : 0755/563620

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
SECRETAR: Roxana SUCIU
Str. Fabricii de Zahar, nr. 6-8, Cluj-Napoca
uai.secretariat2@gmail.com
TEL: 0755/563620
Universitatea din Oradea

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Decanat: Corp C Etaj 1, sala C131
Tel: 0259-408124
Secretariat: Corp C Etaj 1, sala C110
Tel: 0259-408419
Fax: 0259-408428
e-mail: contact@fefsoradea.ro

Facultatea de Medicina si Farmacie, Oradea
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
Daniela Florica CREŢ dcret@uoradea.ro
http://www.fmforadea.ro adresa de e-mail: fmf@uoradea.ro
Decanat și rezidenți: +40 259 412 834
Secretariat: +40 259 411 454
Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Medicina, balneofiziokinetoterapie şi recuperare
str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov
Tel./Fax: 0268 412185
E-mail: f-med@unitbv.ro
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane
str. Universitatii nr. 1, Brașov
Tel/Fax: +40-(268) 47.40.60
E-mail: f-efsm@unitbv.ro
Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Stiinte Umaniste
Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Targoviste
el./Fax: +4 0245/206105
web: http://fsu.valahia.ro
email: umaniste@valahia.ro
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie (EFSK)
web: http://www.rau.ro
telefon: +4-0372.120.101
Bd.Expozitiei 1B, Bucuresti, Sector 1, Etaj 3

Prima adunare a fizioterapeuţilor din Neamţ

adunare generala

Dragi colegi,
Dorim să venim în întampinarea nelămuririlor dumneavoastră, cu privire la chestiunile legate de Colegiul Fizioterapeuţilor din Romania, cu explicaţiile pe care vom fi capabili să vi le oferim în acest moment şi să vă invitam la o întalnire colegială pe data de 03.03.2018, la ora 9.30, în Piatra Neamţ, la sediul PMP, din strada Ştefan cel Mare, nr. 16.
Din motive organizatorice va rugam ca pana pe data de 28.02.2018 sa confirmaţi prezenţa la aceasta întâlnire pe pagina de facebook a colegiului .
Întâlnirea nu va avea un caracter oficial, neputând fi asimilată cu o Adunare Generală Teritorială, deoarece în acest moment nici unul dintre noi nu avem statutul de membru al CFRO.
Dorim ca prin discuţiile pe care le vom avea, să realizam un curent de opinie coerent, care sa fie inţeles de către toţi fizioterapeuţii din judeţul Neamt, astfel încât să ne putem desfăşura activitatea cu cât mai puţine inconveniente posibile.
Solicitam sprijinul celor care vor citi aceasta postare, pentru a populariza acest eveniment in randul colegilor din judeţ.
Vă mulţumim.

Conducerea Colegiului Neamţ

Măsuri compensatorii în vederea completării numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare

http://colegiulfizioterapeutilor.ro/acte-in-transparenta/
Măsuri compensatorii în vederea completării numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare

Contact: Doriana CIOBANU

0722.187.589

Afișat de la 09.02.2018 până la 09.03.2018

Fundamentare proiect

Proiect măsuri compensatorii și programă unitară

Observațiile și propunerile pot fi transmise pe adresa secretariat@cfizio.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de-a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului.

Rezultatul alegerilor din 12.11.2017 pentru consilieri teritoriali Neamt si membru AGN

Astăzi 12.11.2017 a luat fiinţă Colegiul Fizioterapeuţilor Neamţ, şi conform normei de reprezentare , avem un membrul în Adunarea Generală Naţională, întrunindu-se toate cerinţele pentru a fi validate alegerile de către Comisia Electorală Teritorială Neamţ.

Consilieri ai Colegiului Fizioterapeuţilor Neamţ:

 • Iordache Marius
 • Racariu Bogdan
 • Onu Ilie
 • Alexandru Mihaela
 • Popescu Elena

Membru în Adunarea Generală Naţională:

 • Onu Ilie

Candidat la funcţia de Preşedinte al Colegiului Teritorial Neamţ

 • Onu Ilie

 

Candidaţi pentru alegerile din 12.11.2017 Colegiul Fizioterapeuţilor Neamţ şi AGN

CONSILIERI COLEGIUL NEAMŢ :

 1. ALEXANDRU A. MIHAELA      CV

2. GIOACĂȘ I. IOAN DOREL      CV

3. IORDACHE N. MARIUS OVIDIU     CV   Prezentare

4. ONU I. ILIE      CV     Prezentare

5. POPESCU V. ELENA ȘTEFĂNICA    CV

6. RACARIU BOGDAN VASILE   CV

 

Membri în Adunarea Generală Naţională a Colgiului Fizioterapeuţilor din România:

 1. IORDACHE N. MARIUS OVIDIU

2. ONU I. ILIE

Votul se va face pe baza listelor de votanţi confirmaţi anterior datei de 05.11.2017, acesta se va desfăşura în Piatra Neamţ, str. Petru Rareş, nr 20, Clinica Micromedica, cabinet 24 (locaţia unde s-au făcut înscrierile), între orele 10-16 , duminică 12.11.2017.

Pentru consilieri se vor vota 5 din 6 şi pentru membrii AGN 2 din 2.